SWORD FITTING

Japanese samurai sword fitting from artsfeng:
tsuba,fuchi kashira,menuki,ito,tsuka,saya,kuirigata,kojiri,braid ito,samegawa,rayskin,shitdome,habaki,seppa,mekugi etc.