Chinese Dao Jian

Chinese Dao is a kind of sword that has only one blade.Such as Tang Dao,Qing Dao,Tang Jian,Jian.